Vision Nyhamnen, Malmö
Projekt i egen regi
Ideellt arbete

Publicerat i Sydsvenskan (Oktober 2018)

Vision Nyhamnen är ett forskningsprojekt som har sitt ursprung i kontorets ideologi vilken bygger på att vi som arkitekter studerar vår stad och dess utveckling. På det sättet kan vi föra en kollegial dialog med kommunen för att hitta gemensamma visioner. Arbetet med Nyhamnen har resulterat i många givande möten och diskussioner med kommunens arkitekter.

DEL 1

Första delen av visionen är att etablera nya rörelsestråk i området innan hus och gator byggs. På så sätt blir området snabbt tillgängligt, värdet på de befintliga byggnaderna höjs och det blir lättare att bevara befintliga och historiska värden i området. Ett system av bryggor och lätta broar – det blåa stråket – runt det befintliga vattenrummet kopplar samman de två sidorna. Aktiviteter uppstår längs med sträckan och möten mellan människor blir också möten mellan olika stadsdelar.

I förlängningen kan det blåa stråket kopplas ihop med ett grönt parkstråk som anläggs på det gamla hamnindustriområdet, så skapas möjligheter för en urban rekreation. Det gröna parkstråket kan sedan fungera som grund och buffert vid mötet mellan den befintliga stadsstrukturen och de nya riktningarna som bildas vid etableringen av den nya bebyggelsestrukturen i Nyhamnen. Malmö har under några decennier strävat efter att återta kontakten med havet efter en epok av hamnindustrins dominans vid vattnet. Genom vår vision kan staden snabbt ta ytterligare ett stort steg i den riktningen.

DEL 2

Vidareutvecklingen av visionen bygger på att utforska en förtätning av endast vattenrummet. På så vis kan utvecklingen komma igång tidigare medan förutsättningarna för utbyggnad på mark utreds. Förslaget bygger på en etappvis utbyggnad som till en början bygger på temporära lösningar som genom en tydlig process övergår till en permanent struktur. Denna struktur kan bilda en unik stadsdel i vattnet som kopplar samman Nyhamnen med Västra Hamnen samt centrala Malmö. Bebyggelsen kommer att rama in en blå stadspark som kommer att komplettera stadens gröna parker.

Meny